KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Hon ska utreda statligt sjukvårdsansvar”

En parlamentarisk kommitté, med Elisabet Lann som ledamot, har tillsatts för att utreda om ansvaret för sjukvården bör överföras till staten.

Kommitténs uppgift är att analysera för- och nackdelar med helt eller delvis statligt huvudmannaskap. Den ska lämna förslag för ett mer ”effektivt system” som tydligare tar avstamp i patienters och personalens behov, och föreslå en plan och åtgärder för att genomföra förslagen.

Ojämlikhet mellan regionerna har uppmärksammats som en av de främsta anledningarna till att staten bör ta huvudansvar för landets hälso- och sjukvård. Kristdemokraterna har under flera år drivit frågan och betonar att det inte ska vara avgörande vilken del av landet man bor i när det kommer till cancervård och andra vårdbehov.

Storstadsregionerna har i vissa avseenden bättre möjligheter än resten av landet på grund av tillgången till spetskompetens. Trots årtionden av försök att jämna ut skillnaderna har bristen på jämlikhet kvarstått.

Kristdemokraterna har framgångsrikt drivit frågan om en utredning i tio år, och Elisabet Lann är nöjd med att arbetet äntligen är igång. Målet är att skapa en vård som är tillgänglig och lika för alla invånare i landet.

Stödet för att förstatliga vården är stort enligt undersökningar gjorda av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Trots detta är det endast Kristdemokraterna som har lagt fram ett sådant förslag bland de sju riksdagspartierna.

Kristdemokraternas ambition är inte att flytta makten längre ifrån patienten och personalen, utan snarare att ge dem mer makt och inflytande. Elisabet Lann ser fram emot utredningsarbetet och tror att det finns en stor samsyn bland politiska partier om de utmaningar som vården står inför idag.

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd